top of page

Antikorupcijski program

Korupcija se može definirati kao  svaki oblik zlouporabe ovlasti radi osobne ili skupnekoristi, a na štetu društvene zajednice. 

Škola kao javna ustanova u okviru  obavljanja javne službe dužna je poduzimati preventivne mjere i djelovati na suzbijanju korupcije.

 

Ciljevi programa

Kontinuiranim djelovanjem u borbi protiv korupcije, zakonitim postupanjem u svim područjima rada, preventivnim djelovanjem, odgojno obrazovnim aktivnostima na razvijanju moralnih i društvenih vrijednosti kod učenika od najranije dobi, moguće je realizirati ciljeve u borbi protiv korupcije:

-       antikoruptivni rad i poslovanje škole

-       odbijanje sudjelovanja u korupciji

-       suradnja s tijelima nadležnim za borbu protiv korupcije

 

Aktivnosti i mjere protiv korupcije

U školi se poduzimaju na nekoliko područja rada:

 

 UPRAVLJANJE  ŠKOLOM

a) Odgovorno i zakonito postupanje pri donošenju odluka:

            u sferi materijalnog poslovanja škole:

-       pri raspolaganju sredstvima škole

-       sklapanju pravnih poslova u ime i za račun škole

-       otuđivanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretnih stvari i nekretnina škole

-       odlučivanju o davanju u zakup ili najam prostora škole

-       odlučivanju o drugim aktivnostima škole (izleti, ekskurzije i sl. )

     u sferi zasnivanja radnih odnosa:

-       u cjelokupnom postupku zasnivanja radnih odnosa postupanje prema važećim  

       zakonskim i podzakonskim propisima uz primjenu etičkih i moralnih načela

b) U radu i poslovanju:

-     postupanje prema zakonskim i podzakonskim propisima

-       pridržavanje propisanih postupaka

-       postupanje prema načelu savjesnosti i poštenja i pravilima struke

-       raspolaganje sredstvima škole prema načelu dobrog gospodara

 

 c) Odgovornost u trošenju sredstava :

-     racionalno raspolaganje imovinom i  sredstvima škole

-     postupanje prema važećim propisima

-     provedba zakonom propisanih postupaka

 

OBAVLJANJE  TAJNIČKIH POSLOVA

-     postupanje prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima

-     pridržavanje propisanih postupaka

-     postupanje prema načelu savjesnosti i poštenja i pravilima struke

 

 

OBAVLJANJE  RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

-     postupanje prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima

-     vođenje propisanih evidencija i redovito izvješćivanje nadležnih službi

-     postupanje prema načelu savjesnosti i poštenja i pravilima struke

 

 

ODGOJNO OBRAZOVNI  POSLOVI

-       razvijanje moralnih i društvenih vrijednosti kod djece

-       ukazivanje na korupciju kao društveno neprihvatljivo ponašanje

-       razvijanje visoke svijesti o štetnosti korupcije

-       edukacija o budućim mogućim načinima sprječavanja korupcije

 

Zbog značajnosti uloge škole u  razvoju moralnih i društvenih vrijednosti kod djece i mladeži,  ovom području treba dati odgovarajući prioritet.

 

Antikorupcijsku edukaciju djece potrebno je integrirati u nastavne sadržaje predmeta kao što su povijest, vjeronauk, hrvatski jezik te posebno kroz satove razrednog odjela kada se obrađuju teme iz građanskog odgoja, životnih vještina, mirovnih edukacija, etike i sl.

           

Posebno treba obratiti pozornost kod tema koje se tiču:

  • razvoja osobnosti: osobne vrijednosti i principi,  bit,sadržaj i cilj života,  prihvaćena i neprihvaćena ponašanja,  donošenje odluka,  obveze i odgovornosti

  • normi  ponašanja: pojam moralnih normi, vrijednosti i zla, relacija socijalnih normi i osobnih sloboda

  • pravednosti

  • kršenja zakona i pravila  (i posljedice toga)

  • civilnog društva: principi demokracije, podjela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, kontrola države, utjecaj mass-medija

 

Radi bolje pripreme učitelja i stručnih suradnika za provođenje antikorupcijske edukacije na spomenuti način potrebno je poticati njihovo uključivanje u programe stručnog usavršavanja kao što su Pravo u svakodnevici, Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Trening životnih vještina i sl.

 

NADZOR

Nadzor koji nad radom i poslovanjem škole vrše nadležne službe ima važnu ulogu u sprječavanju korupcije, kao i eventualnom registriranju postojećih problema te poticanju i sudjelovanju na njihovom otklanjanju.

Nad radom škole provodi se inspekcijski nadzor i revizija materijalnog poslovanja.

bottom of page