top of page

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ODRA

Sjedište: Zagreb, Đačka 5

Zagreb, 10.11.2016.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili s njima raspolaže Osnovna škola Odra

Osnovna škola Odra pristup informacijama omogućava:

1. Objavljivanjem putem web stranice Osnovne škole Odra
2. Neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev,
3. Omogućavanjem uvida u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije                
4. Dostavljanjem ovlašteniku, koji je podnio zahtjev, pisanu informaciju odnosno preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Osnovnoj školi Odra

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:
1. Putem pošte ili osobno na adresu: Osnovna škola Odra, Đačka 5, 10020 Zagreb
2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje.
3. Putem elektronske pošte e-mail: ured@os-odra-zg.skole.hr
4. Putem telefona ili na broj 01/ 6261-050, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu  zabilješku

Osnovna škola Odra može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno čl. 15.  Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013,82/2015.).


Osnovna škola Odra ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Službenik za informiranje

Monika Sakoman, tajnica škole

bottom of page